^Powrót na górę

CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

Podsumowanie projektu „Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie” realizowanego w latach 2017-2019 w ramach POWER.

 

 

CV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie to szkoła średnia, której celem jest edukacja uczniów w sposób nowoczesny, odpowiadający na skomplikowane wyzwania dzisiejszego świata.

Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informatycznymi i językami obcymi jest nieodłącznym elementem codziennego życia, z tego powodu zależy nam na jak najlepszym opanowaniu tych umiejętności przez naszych uczniów. Pragniemy wychować obywatela europejskiego szanującego tradycję, kulturę, tolerancyjnego w stosunku do innych narodowości i religii, zabiegamy więc o poszerzanie wiedzy naszych uczniów w tych dziedzinach.

Jesteśmy świadomi jak ważna dla młodzieży jest edukacja pro-zdrowotna. Chcemy krzewić ideę zdrowego odżywiania, dobrej kondycji fizycznej oraz sportowej rywalizacji.

W celu osiągnięcia powyższych założeń:

- podnieśliśmy kompetencje nauczycieli z zakresu nowoczesnych technologii,

- zwiększyliśmy poziom kompetencji językowych nauczycieli informatyki, religii i wychowania fizycznego,

- podnieśliśmy poziom kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli językowców,

- nawiązaliśmy kontakty międzynarodowe z innymi szkołami,

- unowocześniliśmy metody nauczania (technologia IT, media społecznościowe, fotografia, techniki audiowizualne),

- tworzymy autorski program nauczania j. angielskiego zawierającego elementy kultury krajów anglojęzycznych,

- rozbudziliśmy świadomość pro-zdrowotną i polepszamy kondycję fizyczną uczniów,

- wprowadziliśmy w nauczaniu wątki związane z wielokulturowością i tolerancją.

Wzrósł prestiż oraz pozycja szkoły w rankingach, polepszyły się wyniki na egzaminach zewnętrznych, zwiększyły się szanse absolwentów na rynku pracy, rozbudziliśmy także świadomość europejską.

W projekcie wzięło udział 12 uczestników. Sześciu nauczycieli jęz. angielskiego, dwóch nauczycieli wychowania fizycznego, nauczyciel jęz. francuskiego, jęz. niemieckiego, informatyki, religii. Projekt trwał dwa lata (01.10.2017-30.09.2019), wzięło w nim udział ponad 20 procent kadry a jego pozytywne rezultaty objęły swoim zasięgiem wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły.

W celu zrealizowania naszych zmierzeń przeprowadziliśmy szereg działań, m. in. wyjazdy na zagraniczne szkolenia nauczycieli. Każdy kurs miał inną tematykę, dzięki czemu uczestnicy zdobyli wiele doświadczeń metodycznych, językowych i kulturowych, oraz nawiązali kontakty z nauczycielami z innych krajów. Nauczyciele informatyki, religii oraz wychowania fizycznego wzięli udział w dwutygodniowych kursach jęz. angielskiego oraz dwutygodniowych szkoleniach metodycznych, obejmujących swoim programem wizyty w szkołach średnich. Nauczyciele jęz. obcych wzięli udział w kursach odświeżających umiejętności językowe oraz wiedzę kulturowa, a także kursach z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Realizacja założonych celów pozwoliła na rozwinięcie wymiany międzynarodowej pomiędzy uczniami ( prace w ramach Partnerstwa Szkół), nauczycielami (wymiana doświadczeń) i zaangażowanie w projekty eTwinning. Zebrane informacje kulturoznawcze pozwoliły na napisanie autorskiego programu, który zostanie wprowadzony w klasach z rozszerzonym programem nauczania jęz. angielskiego. Zwiększenie kompetencji językowych, z zakresu ICT, oraz wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania (zastosowanie technik audiowizualnych, fotografii, mediów społecznościowych) spowodowało wzrost aktywności uczniów, polepszenie frekwencji, lepsze wyniki na egzaminach zewnętrznych. Nauczyciele niejęzykowcy rozwijają swoje kompetencje dzięki możliwości czytania literatury fachowej w języku angielskim.

Wszyscy nauczyciele wzmocnili swoją pozycję zawodową i poczucie własnej wartości.

Dzięki nowym metodom zastosowanym na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie są bardziej świadomi konieczności dbania o zdrowie i kondycję fizyczną.

Wzrósł poziom tolerancji w stosunku do osób o innych wyznaniach oraz poczucie wspólnoty europejskiej.

Dzięki upowszechnieniu rezultatów projektu CV LO rozwinęło współpracę z lokalnymi szkołami (szkolenia, konkursy, wymiana doświadczeń, prezentacje) oraz z instytucjami lokalnymi, np. Białołęckim Ośrodkiem Kultury (przedstawienia w językach obcych, wystawy).

Wszystkie powyższe działania w perspektywie długoterminowej już częściowo wpłynęły i będą wpływać na podniesienie prestiżu szkoły, podniesienie pozycji w rankingach oraz zwiększenie szans młodzieży na europejskim rynku pracy.

Ewaluacja końcowa:

Ewaluację końcowa polegała na przeprowadzeniu następujących działań:

- test językowy dla nauczycieli niejęzykowców w celu porównania wyników z okresu przed rozpoczęciem projektu, anastępnie wypełnienie Paszportów Językowych Europass,

- wywiad wśród nauczycieli i uczniów w celu ocenienia poziomu aktywności w przystąpieniu do projektów eTwinning i Erasmus + Partnerstwa Strategiczne (ocena podniesienia się poziomu kwalifikacji językowych oraz IT),

- semestralne raporty uczestników projektu w celu monitorowanie realizacji wszystkich celów zawartych w Planie Rozwoju Szkoły, wdrażania innowacji oraz mierzenia efektów odbytych szkoleń,

- analiza dokumentacji szkolnej ( w jaki sposób nowe metody wpływają na wyniki nauczania w postaci ocen oraz frekwencję),

- monitorowanie listy rankingowej liceów warszawskich celu sprawdzenia spodziewanego wzrostu pozycji szkoły,

- statystyczne analizy maturalne w kolejnych latach po zakończeniu projektu w celu sprawdzenia pozycji maturzystów w odniesieniu do lat ubiegłych,

- obserwacje lekcji (dyrektor szkoły, metodyk) pod kątem wdrażania nabytych umiejętności,

- ankieta dotycząca subiektywnego poczucia wzrostu własnych kompetencji i profesjonalnego rozwoju nauczyciela,

- ankieta dla uczniów nt. wielokulturowości i tolerancji,

- diagnostyczne badanie sprawnościowe uczniów na lekcjach wychowania fizycznego i ankieta na temat świadomości pro-zdrowotnej,

- wywiady z rodzicami oceniające jakość oferty edukacyjnej szkoły.

Analiza końcowa miała na celu dać nam odpowiedź na pytanie w jakim stopniu osiągnięto cele i rezultaty projektu. Polegała ona na podsumowaniu wyników ankiet, wywiadów, obserwacjach, rozmowach oraz przeglądaniu dokumentacji szkolnej. Z podsumowania wynika, że wszystkie nasze cele i rezultaty zostały osiągnięte w wysokim stopniu. Projekt zaangażował ogromną część społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego. Wszystkie nasze działania uzyskały najwyższą ocenę podczas ewaluacji.

Przeanalizowaliśmy wyniki egzaminów zewnętrznych. Osiągnęliśmy stuprocentową zdawalność.

Wyniki matur z jez. angielskiego na poziomie rozszerzonym polepszyły się i wyglądają następująco: średnia dzielnicy Białołęka wynosi 56,57%, wynik mazowiecki wynosi 60,93%, natomiast nasz wynik średni to 64,58%. Wyniki naszej szkoły oceniamy bardzo dobrze.

Przeanalizowaliśmy wyniki klasyfikacji końcowej. Średnie ocen z języków obcych oceniamy jako zadowalające:

Nasza szkoła uzyskała wyższe, 64 miejsce w rankingu Perspektyw oraz Brązową Tarczę – analiza rankingu.

Uświadomiono uczniom wagę problemów związanych ze zdrowiem, dobrym odżywianiem i kondycją fizyczną (m.in.szkolny piknik zdrowotny cieszył się ogromnym zainteresowaniem i miał dużą frekwencję, na podstawie rozmów z uczniami stwierdzamy, że zamierzony cel został osiągnięty, nauczycielki wychowania fizycznego zaangażowały się także w pomoc przy projekcie eTwinning dot. przepisów kulinarnych, wszystkie przepisy zostały przygotowane przez uczniów pod kątem zdrowego odżywiania się).

Poziom angielskiego uczestników niejęzykowców znacznie się podwyższył z A2 na B1, B2. Stwierdzono to na podstawie analizy testów poziomujących na początku i pod koniec projektu.

Nauczyciele odświeżyli znajomość języka obcego, głównie zdolności komunikacyjne, podniosła się ich samoocena, co dodało im pewności siebie i zapobiegło wypaleniu zawodowemu, polepszyło jakość nauczania. Po powrocie ze szkoleń uczestnicy przeprowadzili dodatkowo 24 lekcje otwarte, 8 szkoleń wewnętrznych (m.in. szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego pt.„Lekcje wychowania fizycznego w Wielkiej Brytanii”, „Irlandzki system edukacji na podstawie obserwacji lekcji w Presentation College w Carlow”), 4 szkolenia zewnętrzne, m.in. spotkanie warsztatowe w LO im. M. Konopnickiej pt. „Projekt POWER. Dzielimy się doświadczeniami”, oraz 8 szkoleń dot.

eTwinning i Erasmus +, m.in. seminarium FRSE „Programowanie z eTwinning”, czy seminarium międzynarodowe FRSE „Enterpreneurship with eTwinning”, Po szkoleniach nauczyciele wypełnili ankiety ewaluacyjne.

 

ERASMUS+/POWER

 

W latach 2017-2019 CV Liceum Ogólnokształcące realizuje projekt Erasmus+ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt.: „Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie” . Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i języków obcych na lekcjach, oraz rozbudzenie świadomości pro-zdrowotnej wśród uczniów.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 43839 Euro. W projekcie uczestniczy 12 nauczycieli, co stanowi prawie 20 procent kadry naszego liceum.

Aby zrealizować założone cele zaplanowaliśmy szereg działań, m. in. zagraniczne wyjazdy szkoleniowe. Każdy kurs ma inną tematykę, tak aby uczestnicy mogli zdobyć jak najwięcej doświadczeń zarówno metodycznych, językowych, czy kulturowych. Realizacja projektu pozwoli również na nawiązanie   kontaktów ze szkołami z innych krajów.                        

Zwiększenie kompetencji z zakresu ICT oraz zastosowanie technik audiowizualnych, fotografii, i mediów społecznościowych w procesie lekcyjnym spowoduje wzrost aktywności uczniów, co przełoży się również na wyniki osiągnięte na egzaminie maturalnym. Dzięki nowym metodom prowadzenia lekcji wychowania fizycznego uczniowie jeszcze lepiej nauczą się dbać o własne zdrowie i kondycję fizyczną.

Realizacja założonych celów pozwoli na rozwinięcie wymiany międzynarodowej pomiędzy uczniami (Strategiczne Partnerstwo Szkół), nauczycielami (wymiana doświadczeń), a także zaangażowanie w projekty e-Twinning. Zebrane informacje kulturoznawcze pozwolą na napisanie autorskiego programu, który zostanie wprowadzony w klasach z rozszerzonym programem nauczania j. angielskiego.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga http://erasmuscvlo.blogspot.com, gdzie można znaleźć fotorelacje z wyjazdów oraz wszelkie aktualności związane z realizacją projektu.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. CV Liceum Ogólnokształcące  Rights Reserved.