^Powrót na górę

CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

Teacher Placement Programme – Carlow Irlandia luty-marzec 2019 r.

Alicja Krukowska, Hanna Kamińska, Paulina Dymińska

W ramach programu Erasmus Plus realizując założenia programu „Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie” („Creative Teachers in Modern Europe”) miałyśmy możliwość uczestniczyć w programie Teacher Placement Programm w Carlow w Irlandii.

Carlow to niewielkie miasto położone w południowo –wschodniej Irlandii, w rejonie County Carlow.

W mieście znajduje się kilka zabytków, w tym Brownshill Dolmen - grobowiec datowany na 4000-3000 r pne, ważący blisko 150 ton. Innymi zabytkami są Duccatts Grove house, pozostałości po zamku Carlow czy ratusz miejski.

Nasz pobyt miał na celu podniesienie znajomości języka angielskiego oraz poznanie irlandzkiego systemu edukacji poprzez obserwacje lekcji w Presentation College w Carlow.

Kurs języka angielskiego w English Language Ireland prowadzony był przez native speaker’a. Dzięki takiej osobie stało się możliwe nie tylko zdobycie wiedzy z języka angielskiego, ale poznanie kultury i historii kraju. Oprócz tego w szkole zawiązałyśmy znajomości z ludźmi z Brazylii, Chin, Hong-Kongu, Francji czy Arabii Saudyjskiej.

Ciekawym i inspirującym doświadczeniem była praktyka w szkole irlandzkiej. Miałyśmy okazję dokładnie zapoznać się z systemem szkolnictwa oraz wymienić swoje doświadczenia w codziennych rozmowach z nauczycielami. Obserwacje trwały 2 tygodnie i odbywały się w godzinach pracy szkoły 8.50-16.00. Szczególną uwagę zwracałyśmy na metody pracy i podejście do ucznia na przedmiotach, których uczymy. Zaowocowało to zdobyciem nowych idei i pomysłów do realizacji w naszej placówce.

Szkoły w Polsce i Irlandii różnią się od siebie. W szkole irlandzkiej uczniowie noszą mundurki, szkoła średnia trwa 6-7 lat. Dużą wagę przywiązuje się do zajęć praktycznych, projektów oraz doświadczeń wykonywanych na lekcjach. Programy nauczania są mniej obszerne a sale lekcyjne są lepiej wyposażone technicznie. To co jest wspólne w naszych szkołach to nauczyciele uczący z pasją i otwarta, kreatywna młodzież.

                                                                                               

Bardzo interesującym doświadczeniem były lekcje religii w Kościele w Carlow, gdzie uczniowie wraz z nauczycielką religii uczestniczyli w Drodze Krzyżowej. Kolejnym wydarzeniem była wycieczka na irlandzką farmę-tam uczniowie zaznajomili się z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego.

Oprócz codziennych obowiązków w szkole miałyśmy okazje zobaczyć ciekawe miejsca w Irlandii. Największe wrażenie zrobiły na nas: średniowieczny zamek w Kilkenny, a także w Trinity College w Dublinie- uniwersytet z 1592r. w którym można zobaczyć słynną bibliotekę oraz Book of Kells, rękopis z IX wieku –największy skarb kultury Irlandii i najsłynniejszy średniowieczny rękopis świata.

Dwa tygodnie spędzone w Irlandii były bardzo intensywne. To był czas nawiązywania nowych znajomości, wymiany doświadczeń, nauka o tolerancji i otwartości na inne kultury. Myślę, że każda z nas znalazła w irlandzkiej szkole proste rozwiązania, które mogę usprawnić pracę nauczyciela. Było to dla nas cenne, pedagogiczne doświadczenie.

Projekt, w którym brałyśmy udział zaowocuje wystawą zdjęć, podczas której zaprezentowany będzie kontekst wielokulturowości z miejsc odwiedzonych przez wszystkich nauczycieli biorących udział w projekcie. Piknik szkolny promujący zdrowy styl życia dla uczniów i środowiska lokalnego.

Chciałybyśmy również podzielić się wiedzą z zakresu metod prowadzenia lekcji w innych krajach z nauczycielami naszych szkół wykorzystując do tego materiały z Presentation College w Carlow.

 

 

Sprawozdanie nauczycielki religii, p. Hanny Kamińskiej, z wyjazdu do Oxfordu w terminie 14-27. 10. 2018 r

Oxford to wielotysięczne miasto w Anglii, znane głównie z uczelni wyższych kształcących wybitnych naukowców, polityków czy artystów. Oprócz tego jest miastem oferującym edukację językową, w zakresie angielskiego. Jedną ze szkół realizującą takie założenia jest szkoła Regent School of Oxford, która jako pierwsza zaoferowała taki sposób kształcenia językowego. Miałam przyjemność odbycia kurs z języka angielskiego, który trwał dwa tygodnie. Zajęcia realizowane były od poniedziałku do piątku w godzinach 08:45-15:45 włączając w to przerwy. Szkoła oferuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie certyfikatów językowych, w tym przygotowanie do egzaminu FCE. Zajęcia szkolne obejmowały naukę języka na różnych poziomach stawiając głównie na problemy i zaległości w języku. Dzięki wzięciu udziału
w zajęciach i w projekcie można było powtórzyć, odświeżyć i nabrać większej pewności językowej. Poza tym szkoła oferuje zajęcia z ludźmi z całego świata co przekłada się również na zawiązanie nowych znajomości, poznanie różnych kultur i religii. Poprzez takie działanie zwiększa się zatem aspekt wielokulturowości co przełożyło się na prowadzone w placówce macierzystej zajęcia z lekcji religii.

Ponadto w Oxfordzie można spędzić miło czas zwiedzając między innymi Ashmolean Museum; Bodleian Library, Radcliffe Camera, Christ Church Cathedral czy Church of St. Mary Virgin. 

 

Sprawozdanie nauczyciela wychowania fiz. szkolenie w Worcester

Relacja z kursu ,,Worcester – One week course for physical education teachers’’ – Aneta Frąckowiak

W ramach programu Erasmus Plus miałam możliwość uczestniczyć w siedmiodniowym kursie dla nauczycieli wychowania fizycznego w Worcester.

Jak było?

Przede wszystkim dużo informacji o systemie edukacji w Wielkiej Brytanii , obserwacja lekcji, aktywny udział w zajęciach z wf oraz wspaniali nauczyciele z różnych stron świata. Zajęcia podzielone były na dwie części: teoretyczną i praktyczną oraz część kulturową na , którą składały się dwie wycieczki.

Z moich obserwacji i rozmów z nauczycielami wynika, że wychowanie fizyczne i sport zajmują szczególne miejsce w brytyjskim systemie szkolnym. Oddziałują jednocześnie na fizyczną , psychiczną i społeczną strefę osobowości ucznia. Sport szkolny to również okazja do aktywnego uczestnictwa w procesach społecznych w obrębie klas, szkoły i środowiska lokalnego. Wszystkich nas zaskoczyły świetnie wyposażone sale gimnastyczne, wiele boisk sportowych oraz siłownie dające możliwość wszechstronnego rozwoju fizycznego. Podczas zajęć praktycznych mieliśmy możliwość poznania nowych dla nas gier sportowych :netball, tag rugby i krykiet. Równie ciekawe były zajęcia dla dziewcząt prowadzone na trampolinach oraz linach gimnastycznych.

Nauczyciele z Hiszpanii przygotowali dla nas niespodziankę i nauczyli nas grać w Pilota Valenciana, jest to tradycyjna gra hiszpańska.

Prowadzący kurs przedstawili nam również swoje sposoby motywowania uczniów do aktywności fizycznej oraz zaprezentowali nowoczesne metody prowadzenia lekcji wf.

Program obejmował również dwie wycieczki na Malvern Hills i Oxford. Okxford przywitał nas typową angielską pogodą, która jednak nie przeszkodziła nam w poznaniu tego pięknego miasta. Oxford słynie przede wszystkim z najstarszego na świecie anglojęzycznego uniwersytetu - Christ Church College, którego wnętrza stanowiły inspirację przy tworzeniu Hogwartu z książek o Harrym Potterze. Budynki uniwersytetu, jak i inne fragmenty miasta zagrały również w innych wielkich produkcjach filmowych – w Oksfordzie kręcone były m.in. X-Men: Pierwsza Klasa, Złoty Kompas czy 102 Dalmatyńczyki.tu. Oxford spodoba się również miłośnikom literatury klasycznej – po ulicach miasta spacerowali swego czasu Tolkien, Wilde czy Lewis.

Szkolenie było dla mnie bardzo interesującym doświadczeniem, poznałam tam wielu nauczycieli szkół z innych krajów oraz wzbogaciłam swój warsztatu pracy dlatego uważam, że takie szkolenia są bardzo przydatne dla nauczycieli.

Bardzo dziękuję za możliwości uczestniczenia w programie Erazmus +

 

Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół

„Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół

i placówek”

Do Projektu „Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek” - organizowanego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach Funduszy Europejskich. Wiedza Edukacja Rozwój - CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta przystąpiło 16 października 2018 roku. Szkoła jako kluczową kompetencję wybrała:

Postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej - w III etapie nauczania.

CELE PROJEKTU:

Poprawa funkcjonowania warszawskich instytucji wspomagania w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Projekt polega na przygotowaniu uczestników projektu, koordynatorów – osób zamierzających wspomagać lub wspomagających rozwój szkół w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych.

ETAPY PROJEKTU:

Uczestnik projektu i szkoła na etapie rekrutacji wybierają jedną kompetencję , a następnie uczestnik jako koordynator projektu, będzie wspomagał wskazaną szkołę.

CV LO wybrało jako kompetencję:

Postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej - w III etapie nauczania.

Koordynatorem projektu w naszym Liceum jest p. Anna Brodawka

ZADANIA UCZESTNIKÓW – koordynatorów projektu:

Etap A. Udział w 102-godzinnym kursie przygotowującym do wspomagania pracy szkół w zakresie wybranej kompetencji kluczowej (72 h szkolenia stacjonarnego i 30 h szkolenia              e-learningowego).

Program szkolenia będzie obejmował zarówno wiedzę dotyczącą procesu i metod wspomagania szkoły, jak i zagadnień merytorycznych i metodycznych związanych z wybraną kompetencją kluczową. Szkolenie będzie prowadzone w 5 grupach szkoleniowych – osobno dla każdej kompetencji.

Etap B. Wspomaganie szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych, a szczególnie rozwijanie postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Czas wspomagania - min. 7 miesięcy w okresie 1 III 2019 – 31 I 2020.

Etap C. Podsumowanie, ewaluacja projektu.

Przystąpienie do projektu przez CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta, rozwinie umiejętności nauczycieli w kształtowaniu kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniem Rady Europy z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)

Kompetencje kluczowe zawarte w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 4.6.2018 C 189/1 (ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG)(2018/C 189/01):

 1. Kompetencje w zakresie czytania i pisania;
 2. Kompetencje językowe;
 3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
 4. Kompetencje cyfrowe; 
 5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
 6. Kompetencje obywatelskie; 
 7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości; 
 8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Dodatkowo rozwijanie kompetencji z zakresu kształcenia innowacji, kreatywności i pracy zespołowej pozwoli na przygotowanie różnorodnych rozwiązań tak w zakresie dydaktycznym jaki i organizacyjnym w pracy z młodzieżą.

Umiejętności w zakresie przedsiębiorczości opierają się na kreatywności – obejmującej wyobraźnię, myślenie strategiczne i rozwiązywanie problemów – oraz na krytycznej i konstruktywnej refleksji w ramach ewoluujących procesów twórczych i na innowacji. Obejmują one zdolność pracy samodzielnej i zespołowej, mobilizowania zasobów (ludzi i przedmiotów) oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

OCZEKIWANE EFEKTY:

Uczestnicy projektu:

 • dostrzegają związki między zaleceniami Rady Europy a rozwiązaniami zapisanymi                       w podstawach programowych dla szkół ponadpodstawowych w zakresie kształcenia kompetencji w zakresie innowacyjności, innowacyjności oraz pracy zespołowej;
 • aplikują posiadaną wiedzę w celu proponowania rozwiązań sprzyjających rozwijaniu oczekiwanych umiejętności uczniów;
 • wskazują możliwości kształcenia oczekiwanych postaw i zachowań uczniów                          w obszarze innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467) – a kompetencje kluczowe.

Oczekiwania związane z przestrzeganiem kompetencji kluczowych w polskiej szkole są zawarte w zapisach podstaw programowych. Od 1 września 2018 roku w czteroletnim liceum będą obowiązywały podstawy programowe zapisane w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 stycznia 2018 r.

W części wstępnej dokumentu znajduje się fragment odnoszący się wprost do zaleceń opisanych w kompetencjach kluczowych zakładających, że do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na III etapie kształcenia należą:

1) myślenie - rozumiane jako złożony proces umysłowy, polegający na tworzeniu nowych reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych informacji, obejmującej interakcję wielu operacji umysłowych: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, wyobrażanie sobie, sądzenie, rozwiązywanie problemów, twórczość. Dzięki temu, że uczniowie szkoły ponadpodstawowej uczą się równocześnie różnych przedmiotów, możliwe jest rozwijanie następujących typów myślenia: analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowo-skutkowego, kreatywnego, abstrakcyjnego; zachowanie ciągłości kształcenia ogólnego rozwija zarówno myślenie percepcyjne, jak i myślenie pojęciowe. Synteza obu typów myślenia stanowi podstawę wszechstronnego rozwoju ucznia;

2) czytanie - umiejętność łącząca zarówno rozumienie sensów, jak i znaczeń symbolicznych wypowiedzi; kluczowa umiejętność lingwistyczna i psychologiczna prowadząca do rozwoju osobowego, aktywnego uczestnictwa we wspólnocie, przekazywania doświadczeń między pokoleniami;

3) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie, to podstawowa umiejętność społeczna, której podstawą jest znajomość norm językowych oraz tworzenie podstaw porozumienia się w różnych sytuacjach komunikacyjnych;

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni;

6) umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;

7) nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;

8) umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych.

Wyżej wymienione zapisy dostosowane są do najnowszej wersji zaleceń Parlamentu Europejskiego.

 

Sprawozdanie ze szkoleń (październik 2017 – sierpień 2018)

Sprawozdanie ze szkoleń (październik 2017 – sierpień 2018) dla nauczycieli CV LO im. Zbigniewa Herberta w Warszawie w ramach programu Erasmus Plus, mobilność kadry edukacyjnej, tytuł projektu: „Kreatywni Nauczyciele w Nowoczesnej Europie”.

 1. Iwona Porowska, nauczyciel języka angielskiego, szkolenie we Florencji pt. „Techniki audiowizualne i media społecznościowe w nauczaniu”

Jako pierwsza odbyłam szkolenie zagraniczne w ramach udziału w projekcie. Temat szkolenia: " Techniki audiowizualne i media społecznościowe w nauczaniu".

Nauczanie we współczesnym świecie powinno zawierać w sobie nowoczesne rozwiązania technologiczne, gdyż technologia towarzyszy uczniom na każdym kroku w ich codziennym życiu. Wykorzystanie telefonów komórkowych w czasie lekcji nie tylko języków obcych może okazać się przydatne w procesie nauczania i uczenia się np. poprzez kręcenie krótkich filmików tematycznych, robienie zdjęć na dany temat, a pózniej prezentowanie zawartych tam treści merytorycznych.

            Internet i technologie mobilne umożliwiają natychmiastową komunikację. Użytkownik może być odbiorcą, twórcą, bądź współtwórcą przekazu. Są przydatne w nauczaniu ponieważ urozmaicają metody nauczania (nauczyciel idzie z duchem czasu), respektują świat w jakim żyją/ uczą się dzisiejsi nastolatkowie, motywują do nauki, kształtują autonomię w nauczaniu, rozwijają kompetencje komunikacyjne i kulturowe.

            Do nowoczesnych rozwiązań przydatnych w nauczaniu należy anglojęzyczna aplikacja Kahoot. Dostępna jest na smartfonie, tablecie, komputerze. Ma formę quizu, pytań otwartych. Uczniowie odpowiadają na pytania w grupach. Liczą się poprawne odpowiedzi, ważna jest też szybkość. Uczniowie na bieżąco widzą pozycję swojej drużyny na tle innych. Program przydatny jest przy wprowadzaniu nowego materiału bądź powtórzeniu. Uczniowie i nauczyciele mogą stworzyć własne gry, zależnie od potrzeb, bądź skorzystać z udostępnionych. Grze oprócz aspektów edukacyjnych towarzyszą emocje, zabawa, rywalizacja, oczekiwanie.

            Programem podobnym do Kahoot jest Socrative. Charakteryzuje go wolniejsze tempo i brak ograniczeń czasowych. Quiz w Socrative można zadać jako pracę domową, program sam sprawdzi odpowiedz i podsumuje wyniki.

            Facebook może służyć jako pomoc w szybkim kontakcie z uczniami, ale także jako źródło wielu problemów – mieszanie życia prywatnego z zawodowym. Alternatywą dla Facebooka jest Edmodo – tzw. Facebook w nauczaniu. W programie nauczyciele zakładają konta dla uczniów i rodziców poszczególnych oddziałów. Nie ma tu miejsca na informacje o życiu prywatnym.

            Kolejne z nowoczesnych rozwiązań technologicznych pomocnych w procesie uczenia się i nauczania to dysk google - udostępniona przestrzeń dyskowa na serwerach Google. Dysk Google został zintegrowany z Dokumentami Google, dzięki czemu zalogowani użytkownicy znajdują w niej wszystkie dotychczas utworzone dokumenty. W wersji bezpłatnej w usłudze dostępnych jest 15 GB miejsca. Pani Porowska przedstawiła w skrócie jak Dokumenty Google, Formularze Google, Youtube mogą ułatwić i urozmaicić nauczanie.

2. Elżbieta Cukierska-Koć, nauczyciel języka angielskiego, szkolenie w Dublinie pt. „Metodyka ogólna”, organizator Alpha College.

Szkolenie, w którym uczestniczyłam dotyczyło ogólnej metodyki nauczania języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania.

Uczestniczyło w nim wraz ze mną 10 nauczycieli z Czech, Niemiec, Węgier oraz Chile.

Założeniem szkolenia było odświeżenie umiejętności metodycznych, łącznie z krótkim przypomnieniem aspektów teoretycznych, zapoznanie się z nowoczesnymi metodami nauczania przy użyciu Internetu, konkretnymi przykładami zadań, które posłużą do efektywnego nauczania języka obcego, zapoznanie uczestników z kulturą i historią Irlandii oraz dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Zajęcia metodyczne rozpoczynały się o godz. 9.00 i trwały do godziny 13.00. W ich trakcie omawialiśmy praktyczne sposoby nauczania umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania, słownictwa, rozumienia ze słuchu, mówienia oraz wymowy.

Szczególny nacisk położono na zapoznanie nas z metodami wykorzystania zasobów Internetu, otrzymaliśmy listę konkretnych stron internetowych oraz nauczyliśmy się jak praktycznie je wykorzystać.

Podczas zajęć występowaliśmy w dwóch rolach: jako uczniowie – wtedy mieliśmy szansę wypróbować na sobie wprowadzenie konkretnego ćwiczenia oraz jako nauczyciele – wtedy dzieliliśmy się własnymi spostrzeżeniami i sposobami nauczania, a także przypominaliśmy sobie teoretyczne aspekty metodyczne, takie jak: rożne metody nauczania, ich wady i zalety, autonomia uczącego się, umiejętności na każdym poziomie wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

O godzinie 14.00 rozpoczynała się część kulturowa szkolenia. Wraz z wykładowcą zwiedzaliśmy najciekawsze zabytki Dublina, takie jak: Trinity College, National Museum, National Gallery, Guiness Museum, Chester Beatty Collection, Christ Church Cathedral. Następnie mieliśmy okazję uczestniczyć w lekcji kulturowej, dotyczącej historii Irlandii z wykorzystaniem wiedzy, którą zdobyliśmy podczas zwiedzania. Lekcję taką można przeprowadzić w polskiej szkole.

Szkolenie dało mi wspaniałą możliwość nawiązania kontaktów z nauczycielami z innych krajów. W związku z tym planuję stworzenie wspólnego projektu językowego z uczniami z Niemiec i Czech.

Byłam jedyną Polką, więc przez cały dzień posługiwałam się wyłącznie językiem angielskim, co wspaniale odświeżyło moją znajomość języka oraz dodało mi pewności siebie.

Najciekawsze zajęcia, moim zdaniem, dotyczyły wykorzystania filmu w klasie. Otrzymaliśmy przykłady krótkich filmików i ćwiczeń do praktycznego zastosowania na lekcji języka angielskiego.

Bardzo podobały mi się także integracyjne językowe ćwiczenia ruchowe, które zademonstrowała nam Charlene Craig – aktorka i nauczycielka.

Zainteresowały mnie również zajęcia, podczas których zapoznaliśmy się z irlandzkim systemem edukacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że irlandzcy nauczyciele cieszą się ogromnym szacunkiem społecznym i dużo zarabiają.

Wszystkie praktyczne ćwiczenia i aktywności zamieściłam w teczce z materiałami ze szkolenia. Zachęcam do wypożyczenia jej z biblioteki szkolnej. Materiały dostępne są także w wersji elektronicznej.

3. Małgorzata Bres, nauczyciel języka angielskiego, szkolenie w Dublinie pt. „Zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu”, organizator Alpha College.

 

W dniach 30.07-10.08.2018 brałam udział w szkoleniu dotyczącym używania technologii na zajęciach. Kurs obejmował 44 godziny zajęć i warsztatów, podczas których skupialiśmy się na podniesieniu naszych umiejętności zawodowych i metodycznych: zdobycia wiedzy na temat programów i aplikacji edukacyjnych, wykorzystanie ich w procesie nauczania oraz dostosowanie do potrzeb edukacyjnych. Nasi prowadzący z Alpha College: Katie Grieg, Mick Leonard, Rachel Dowling oraz

Stig McDermott przedstawili w inspirujący sposób jak w codziennej pracy nauczyciela połączyć możliwości, które dają nam nowoczesne technologie z potrzebami uczniów.

Podczas zajęć mieliśmy okazję poszerzyć naszą wiedzę na temat: wymiany plików, blogowania, tworzenia cyfrowego portfolio, bezpieczeństwa w sieci, przygotowania ewaluacji uczniów on-line, korzystania z narzędzi do tworzenia testów, zastosowania narzędzi Google, nagrań audio i wideo oraz prezentacji w nauczaniu, używania aplikacji mobilnych oraz tworzenia autorskich materiałów audio i wideo dla uczniów i wspólnie z nimi.

Podczas kursu miałam możliwość poznać i nawiązać współpracę z nauczycielami z innych krajów Europejskich. Uważam, że

wymiana doświadczeń w międzynarodowym środowisku bardzo pomaga w wzbogaceniu warsztatu pracy nauczycieli.

Poza zajęciami metodycznymi kurs w Aplha College obejmował też 14 godzin programu kulturalnego, kiedy mieliśmy możliwość poznać lepiej stolicę Irlandii i życie jej mieszkańców. Odwiedziliśmy Trinity College, National Gallery, Chester Beatty Library, National Print Museum, National Museum. Oprócz tego szkoła zorganizowała dwie wycieczki: do historycznych miejsc doliny Boyne Valley oraz Glendalough.

Jestem bardzo wdzięczna za możliwość poznania nauczycieli z wielu szkół z innych krajów oraz wzbogacenie mojego warsztatu pracy. Po kursie w Dublinie w nowym roku szkolnym będę starała się wykorzystywać nowe cyfrowe narzędzia w swojej pracy. Chciałabym również zaangażować uczniów w tworzenie swoich projektów edukacyjnych przy pomocy nowych technologii.

4. Agata Górna, nauczyciel języka angielskiego, szkolenie w Londynie pt. „Zycie w Wielkiej Brytanii. Jak uczyć o kulturze brytyjskiej w szkole”, organizator International House London.

Cele kursu:

Poszerzenie wiedzy na temat kultury, historii, geografii Wielkiej Brytanii oraz zajęcia z zakresu metodyki nauczania w/w tematów.

Program:

Kurs polegał na odbyciu bloku zajęć teoretycznych i praktycznych o różnorodnej tematyce dot. wiedzy na temat szeroko pojętej kultury Wielkiej Brytanii oraz metodyki nauczania jęz. angielskiego w tym zakresie. Tematyka szkolenia była bardzo ciekawa i pozwoliła uczestnikom poszerzyć wiedzę z tak różnych dziedzin jak: kuchnia brytyjska, architektura, brytyjski humor, rodzina królewska i wiele innych, jak również podnieść zarówno kompetencje językowe jak i zawodowe, wzbogacając warsztat pracy pod względem metodycznym. W ramach kursu, oprócz codziennych zajęć w siedzibie szkoły, International House London przygotował także programkulturowy, na który składały się m. in.: zwiedzanie różnych muzeów, teatru Szekspira Globe, dzielnicy Soho oraz Westminster, pub quiz, wizyta z tradycyjnej kawiarni oraz wieczorne przedstawienia teatralne.

5. Paulina Dymińska, nauczyciel chemii i informatyki, szkolenie na Malcie pt. „Kurs języka angielskiego dla nauczycieli, poziom B1/B2, organizator Valetta Easy School.

Kurs miał na celu poprawienie słownictwa w wielu różnych dziedzinach, poprawę umiejętności komunikacyjnych. Kurs ten był skierowany do nauczycieli innych przedmiotów (nie angielskiego) oraz pracowników zajmujących się edukacją.

Kurs trwał dwa tygodnie w lipcu tego roku i obejmował:

 • test kwalifikacyjny
 • lekcje zgodnie z programem kursu 9-14.30; General English lesson i Conversation Classes
 • warsztaty wymowy – Pronunciation lesson
 • materiały do nauki
 • certyfikat ukończenia kursu

Tematyka kursu była bardzo ciekawa i pozwoliła mi podnieść zarówno moje kompetencje językowe jak i zawodowe wzbogacając mój warsztat pracy pod względem poprawy umiejętności językowych, jak również poszerzyć wiedzę o historii i kulturze Malty. Zajęcia prowadzone były w różnorodny i ciekawy sposób z uwzględnieniem wymiany doświadczeń między nauczycielami z różnych krajów (Węgry, Austria, Włochy, Czechy, Słowacja i oczywiście Polska). Uczestnicy kursu byli bardzo otwarci, chętnie wymienialiśmy się doświadczeniami z pracy. Prowadzący zajęcia bardzo kompetentni i świetnie przygotowani do pracy z nauczycielami (prace domowe – to obowiązkowa część nauki języka). Zajęcia prowadzone w interaktywnym środowisku. Prowadzący zwracali dużą uwagę na poprawną wymowę, ulubione phrasal verbs czy idiomy przekazywane w bardzo przystępny sposób. Swobodne dyskusje w grupach to nieodłączny sposób prowadzenia zajęć.

Bardzo intensywne dwa tygodnie nauki języka! Świetna motywacja do dalszej nauki. Bardzo inspirujący wyjazd.

6. 7. Alicja Krukowska, Aneta Frąckowiak, nauczycielki wychowania fizycznego, szkolenie na Malcie pt. „Kurs językowy dla nauczycieli: umiejętność porozumiewania się w języku angielskim oraz płynność wypowiedzi”, organizator Executive Training Institute, St. Julians.

Kurs trwał 2 tygodnie i zawierał 45 godz. lekcyjnych. Program kursu był tak skonstruowany by rozwinąć umiejętności językowe ze szczególnym uwzględnieniem płynności wypowiedzi i sprawności komunikacyjnych.

W tym celu nauczyciele stosowali różnorodne techniki uczenia i zachęcania uczestników do komunikowania się.

Nauczyciele przez cała lekcję korzystali z tablicy interaktywnej, na której rozwiązywaliśmy ćwiczenia, krzyżówki i na bieżąco zapisywali informacje, nowe słowa czy linki do stron internetowych, które wiązały się z danym zagadnieniem. Następnie taka notatka była wysyłana po lekcji na maila do każdego ucznia. Więc można było w prosty sposób powtórzyć materiał z lekcji.

Oprócz tego nauczyciele stosowali aktywne metody nauczania polegające na odgrywaniu scenek, pracy w parach i małych grupach i stosowali zabawy z językiem angielskim poprawiających płynność mówienia.

Podczas lekcji nauczyciele zapoznawali nas z różnymi możliwościami doskonalenia sprawności językowej za pomocą Internetu, podając linki do stron gdzie można w sposób zabawowy rozwiązywać ćwiczenia gramatyczne, uczyć się nowych słówek czy doskonalić wymowę.

Nauczyciele dbali by na lekcji panowała miła atmosfera. Szybko zapamiętywali imiona i nawiązywali dobrą relację z każdym z uczestników. Nigdy nie krytykowali żadnych błędnych wypowiedzi.

Dodatkową atrakcją i możliwością doskonalenia sprawności językowej był fakt, że grupa była międzynarodowa i używanie języka angielskiego było jedyną możliwością rozmowy także i po lekcjach w wolnym czasie.

Uważamy, że nauka języka w taki sposób jest bardzo efektywna, szybko zauważa się postęp i dodaje energii i motywuje do dalszej pracy.

8. Paweł Dudzik, nauczyciel języka francuskiego, szkolenie w Nicei pt. „Francuski jako język obcy – aktualizujący kurs dla nauczycieli”, organizator France Langue.

Program zajęć
  Pierwszy tydzień (09.07-13.07)

Program zajęć
  Drugi tydzień (16.07-20.07)

-            Doskonalenie   języka:

słownictwo i gramatyka

-            Język   i kultura:

system edukacji we Francji - porównanie z innymi systemami   szkolnictwa

zmiany we współczesnym języku francuskim

region PACA

-            Dydaktyka   języka obcego w praktyce:

wypowiedź ustna

wypowiedź pisemna

rozumienie ze słuchu

rozumienie tekstu czytanego

słownictwo

-            Język   i kultura:

            społeczeństwo Francji   – aktualne problemy i wyzwania

-            Dydaktyka   języka obcego:

            fonetyka

            praca z filmem,   kino francuskie

            gry i zabawy   językowe

nowoczesne technologie – Internet i strony internetowe poświęcone   nauczaniu języka francuskiego

            praca z dokumentami   autentycznymi

             – klipy, piosenki

            teatr

            literatura   młodzieżowa

            wypowiedź ustna -   argumentacja

Szczególnie zainteresowały mnie:

- programy komputerowe oraz strony internetowe ułatwiające naukę języków obcych między innymi: (Kahoot, Quizlet, Glogster (bardziej historia), Edpuzzle (pogram do tworzenia filmów), Plickers, Padlet (wirtualna tablica), Voki

- praca z dokumentami autentycznymi

- tworzenie scenek i krótkich historii – ćwiczenia ustne

- ćwiczenia wymowy i fonetyka

- zajęcia teatralne

Miałem możliwość dzielenia się doświadczeniem z innymi nauczycielami, dzięki czemu zapoznałem się z nowymi aktywnościami, takimi jak:

- gry i zabawy językowe dotyczące słownictwa

- programy i strony internetowe do nauki języków obcych dla uczniów

- strony internetowe z zasobami dla nauczyciela

- różne formy pracy na lekcji języka, np. praca z tekstem, dokumentem dźwiękowym, etc.

9. Agnieszka Pieniążek-Siekierska, nauczyciel języka angielskiego, szkolenie w Dublinie pt. „Mieszana metoda kształcenia”, organizator Centre of English Studies.

Uczestniczyłam w szkoleniu pt.Blended learning lub B-learning – mieszana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera.

Uczniowie pracując z Internetem/komputerem myślą, że się nie uczą, że to "luźna" lekcja, a tymczasem my możemy przemycić im nowe treści. W "blended learning" nie chodzi po prostu o używanie technologii w szkole i w domu, raczej o sposób w jaki ją stosujemy. Zadanie, w którym uczeń ma użyć komputera, nie powinno polegać jedynie na wyszukiwaniu informacji - zadanie powinno być tak skonstruowane, aby uczeń jednocześnie został zmuszony do myślenia, kreatywności, formułowania opinii, itp. Zamierzam przeprowadzić szkolenie, na którym zaprezentuję przykłady wykorzystania nowoczesnej technologii urozmaicającej zajęcia lekcyjne, nie tylko jęz. angielskiego."

10. Joanna Skibińska-Lewandowska, nauczyciel języka niemieckiego, szkolenie w Wiedniu pt. „Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli z elementami metodyki”, organizator ActiLingua.

 

Zajęcia były głównie nastawione na odświeżenie języka niemieckiego i odbywały się w dwóch blokach tematycznych z różnymi lektorami, tj. z zakresu konwersacji i gramatyki.

 1. Oprócz typowego kursu językowego, miałam zajęcia w grupie z nauczycielką z Węgier i Rumunii oraz lektorką zajmującą się aspektami metodycznymi.
 2. Po zajęciach szkoła ActiLingua miała przygotowany dla kursantów program kulturalny w postaci wykładów z zakresu historii Austrii i wycieczek fakultatywnych.
 3. Zjawisko pluricentryzmu w języku niemieckim:

Jeszcze do końca lat 80. XX wieku język niemiecki uważano za język monocentryczny, tzn. taki, który posiada jeden standard. Był nim język używany w Niemczech (RFN i NRD) i obowiązywał jako wariant główny lub norma. Niemczyzna będąca językiem urzędowym Republiki Austrii, Konfederacji Szwajcarskiej, Księstwa Liechtensteinu, Wielkiego Księstwa Luksemburga i Królestwa Belgii, a także językiem regionalnym używanym w Trydencie i Tyrolu Południowym (Włochy) oraz w Alzacji i Lotaryngii (Francja) traktowana była jedynie jako wariant poboczny lub odchylenie od normy ogólnoniemieckiej. Pluricentryzm języka niemieckiego stał się dopiero w latach 90. obiektem zintensyfikowanych badań językoznawczych. Nauczyciel języka niemieckiego powinien na lekcjach omawiać różnice w języku niemieckim i słownictwo funkcjonujące w różnych krajach niemieckiego obszaru językowego (tzn. zapoznawać młodzież z tzw. austriackim lub szwajcarskim niemieckim). Najlepiej taką lekcję można zrealizować w oparciu o słownictwo dotyczące odżywiania: nazw produktów i potraw. (materiały w teczce)

4. Wykorzystanie muzyki na lekcjach języków obcych w oparciu o biografię twórców z danego obszaru językowego. W przypadku Austrii lekcję można oprzeć na biografii i piosenkach Falco. Można przeprowadzić lekcję z zakresu rozumienia ze słuchu (tekst piosenki z lukami). Można także ćwiczyć formy czasu przeszłegow oparciu o biografię artysty. Następnie każdy może przedstawić swojego ulubionego artystę. (materiały w teczce)

5. Aspekty wielokulturowe: Judaizm w Wiedniu na przykładzie znanych austriackich Żydów, np. Sigmunda Freuda, Franza Kafki, Arthura Schnitzlera – ciekawostki historyczne, biograficzne, zastosowanie form czasu przeszłego.

6. Bertha von Suttner - austriacka pisarka i dziennikarka. W 1905 roku jako pierwsza kobieta została wyróżniona Pokojową Nagrodą Nobla. Jej portret został umieszczony na austriackim banknocie o nominale 1000 szylingów z 1966 roku oraz monecie 2 euro, gdy Austria przystąpiła do strefy euro – lekcja z wykorzystaniem filmu. (materiały w teczce)

7. Hundertwasser i jego dzieła architektoniczne jako impuls do opisu własnego wymarzonego domu. (materiały w teczce)

8. Lekcja poświęcona emocjom (do wykorzystania przez nauczycieli wszystkich języków) na podstawie emotikonów: cechy charakteru, temperamentu, nastrój, odmiana przymiotników itp. Tworzenie dialogów z użyciem emotikonów. (materiały w teczce)

9. Lekcja w oparciu o analizę linii i stacji metra (to może być Londyn, Berlin lub Paryż) i przeprowadzenie analizy społeczeństwa pod kątem pochodzenia, wykształcenia, zamożności, wieku, pracy, bezrobocia, ilości obcokrajowców itp. – do realizacji w grupach zaawansowanych.

11. Krzysztof Bolesta, nauczyciel języka angielskiego, szkolenie w Norwich pt. „Technologiczne Wspomaganie Nauczania Języka”, organizator Norwich Institute for Language Education.

Zagadnienia i główne treści zrealizowane podczas kursu:

 • Historia komputerów
 • Zdolności/umiejętności technologiczne wczoraj i dziś
 • Kierunki nowoczesnego kształcenia (cyfrowe media)
 • Internet jako nowoczesne medium
 • Zdjęcia i ich zastosowanie w nauczaniu języka
 • Tablice interaktywne
 • Praca w chmurze
 • Co to jest Webquest?
 • Kahoot jako narzędzie nauczyciela
 • Video w nauczaniu języka
 • Platforma Moodle
 • Telefon komórkowy jako narzędzie w nauce języka
 • Quizlet jako pomoc nauczyciela
 • Wordpress – tworzenie stron WWW

                                                                

                                      

 

 

Copyright © 2013. CV Liceum Ogólnokształcące  Rights Reserved.