„Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół

i placówek”

Do Projektu „Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek” - organizowanego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń w ramach Funduszy Europejskich. Wiedza Edukacja Rozwój - CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta przystąpiło 16 października 2018 roku. Szkoła jako kluczową kompetencję wybrała:

Postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej - w III etapie nauczania.

CELE PROJEKTU:

Poprawa funkcjonowania warszawskich instytucji wspomagania w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Projekt polega na przygotowaniu uczestników projektu, koordynatorów – osób zamierzających wspomagać lub wspomagających rozwój szkół w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych.

ETAPY PROJEKTU:

Uczestnik projektu i szkoła na etapie rekrutacji wybierają jedną kompetencję , a następnie uczestnik jako koordynator projektu, będzie wspomagał wskazaną szkołę.

CV LO wybrało jako kompetencję:

Postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej - w III etapie nauczania.

Koordynatorem projektu w naszym Liceum jest p. Anna Brodawka

ZADANIA UCZESTNIKÓW – koordynatorów projektu:

Etap A. Udział w 102-godzinnym kursie przygotowującym do wspomagania pracy szkół w zakresie wybranej kompetencji kluczowej (72 h szkolenia stacjonarnego i 30 h szkolenia              e-learningowego).

Program szkolenia będzie obejmował zarówno wiedzę dotyczącą procesu i metod wspomagania szkoły, jak i zagadnień merytorycznych i metodycznych związanych z wybraną kompetencją kluczową. Szkolenie będzie prowadzone w 5 grupach szkoleniowych – osobno dla każdej kompetencji.

Etap B. Wspomaganie szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych, a szczególnie rozwijanie postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Czas wspomagania - min. 7 miesięcy w okresie 1 III 2019 – 31 I 2020.

Etap C. Podsumowanie, ewaluacja projektu.

Przystąpienie do projektu przez CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta, rozwinie umiejętności nauczycieli w kształtowaniu kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniem Rady Europy z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)

Kompetencje kluczowe zawarte w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 4.6.2018 C 189/1 (ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG)(2018/C 189/01):

 1. Kompetencje w zakresie czytania i pisania;
 2. Kompetencje językowe;
 3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
 4. Kompetencje cyfrowe; 
 5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
 6. Kompetencje obywatelskie; 
 7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości; 
 8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Dodatkowo rozwijanie kompetencji z zakresu kształcenia innowacji, kreatywności i pracy zespołowej pozwoli na przygotowanie różnorodnych rozwiązań tak w zakresie dydaktycznym jaki i organizacyjnym w pracy z młodzieżą.

Umiejętności w zakresie przedsiębiorczości opierają się na kreatywności – obejmującej wyobraźnię, myślenie strategiczne i rozwiązywanie problemów – oraz na krytycznej i konstruktywnej refleksji w ramach ewoluujących procesów twórczych i na innowacji. Obejmują one zdolność pracy samodzielnej i zespołowej, mobilizowania zasobów (ludzi i przedmiotów) oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

OCZEKIWANE EFEKTY:

Uczestnicy projektu:

 • dostrzegają związki między zaleceniami Rady Europy a rozwiązaniami zapisanymi                       w podstawach programowych dla szkół ponadpodstawowych w zakresie kształcenia kompetencji w zakresie innowacyjności, innowacyjności oraz pracy zespołowej;
 • aplikują posiadaną wiedzę w celu proponowania rozwiązań sprzyjających rozwijaniu oczekiwanych umiejętności uczniów;
 • wskazują możliwości kształcenia oczekiwanych postaw i zachowań uczniów                          w obszarze innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467) – a kompetencje kluczowe.

Oczekiwania związane z przestrzeganiem kompetencji kluczowych w polskiej szkole są zawarte w zapisach podstaw programowych. Od 1 września 2018 roku w czteroletnim liceum będą obowiązywały podstawy programowe zapisane w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 stycznia 2018 r.

W części wstępnej dokumentu znajduje się fragment odnoszący się wprost do zaleceń opisanych w kompetencjach kluczowych zakładających, że do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na III etapie kształcenia należą:

1) myślenie - rozumiane jako złożony proces umysłowy, polegający na tworzeniu nowych reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych informacji, obejmującej interakcję wielu operacji umysłowych: wnioskowanie, abstrahowanie, rozumowanie, wyobrażanie sobie, sądzenie, rozwiązywanie problemów, twórczość. Dzięki temu, że uczniowie szkoły ponadpodstawowej uczą się równocześnie różnych przedmiotów, możliwe jest rozwijanie następujących typów myślenia: analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowo-skutkowego, kreatywnego, abstrakcyjnego; zachowanie ciągłości kształcenia ogólnego rozwija zarówno myślenie percepcyjne, jak i myślenie pojęciowe. Synteza obu typów myślenia stanowi podstawę wszechstronnego rozwoju ucznia;

2) czytanie - umiejętność łącząca zarówno rozumienie sensów, jak i znaczeń symbolicznych wypowiedzi; kluczowa umiejętność lingwistyczna i psychologiczna prowadząca do rozwoju osobowego, aktywnego uczestnictwa we wspólnocie, przekazywania doświadczeń między pokoleniami;

3) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie, to podstawowa umiejętność społeczna, której podstawą jest znajomość norm językowych oraz tworzenie podstaw porozumienia się w różnych sytuacjach komunikacyjnych;

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni;

6) umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;

7) nabywanie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;

8) umiejętność współpracy w grupie i podejmowania działań indywidualnych.

Wyżej wymienione zapisy dostosowane są do najnowszej wersji zaleceń Parlamentu Europejskiego.