Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej CV Liceum Ogólnokształcącego

CV Liceum Ogólnokształcące im Zbigniewa Herberta w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej https://lo105.bip.um.warszawa.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 30-09-2005
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24-09-2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.    Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2.    Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3.    Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4.    Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.    Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6.    Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7.    Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8.    Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9.    Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 21-09-2020r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Bagińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 884-43-80 w. 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek CV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Warszawie zlokalizowane jest przy ulicy Vincenta Van Gogha 1 w dzielnicy Warszawa – Białołęka. Do budynku szkoły można dojechać komunikacją miejską: autobusem ztm nr 518, 152, 211, 314, oraz tramwajem nr 2 i 17

Aktualny wykaz środków komunikacji miejskiej dojeżdżającej do placówki znajduje się na stronie www.ztm.waw.pl

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.]

Wejście do budynku i strefa obsługi interesantów

Budynek CV liceum Ogólnokształcącego znajduje się przy ulicy Vincenta Van Gogha 1, dojście do budynku od ulicy Świderskiej, chodnikiem przy parkingu. Do obiektu można wjechać główną bramą wjazdową lub wejść furtką prowadząca bezpośrednio do budynku.

Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu, nie ma żadnych schodów, wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku przechodzi się przy ochronie, która zapewnia bezpieczeństwo w obiekcie. Budynek ma jedno piętro. Na parterze budynku znajduje się bufet przystosowany dla osób niepełnosprawnych ze stołówką, gdzie rozstawione są stoliki z krzesełkami, do tej części w budynku nie prowadzą żadne drzwi jest to część holu głównego, również na parterze znajdują się pomieszczenia administracyjne: sekretariat szkoły , gabinet dyrektora szkoły, gabinet psychologa szkolnego oraz sale lekcyjne, do których dostęp jest bez ograniczeń konstrukcyjnych. Na piętro budynku prowadzą dwie klatki schodowe oraz winda dla osób niepełnosprawnych, na piętrze znajdują się kolejne pomieszczenia administracyjne: gabinety wicedyrektorów, pokój pedagoga szkolnego, gabinet pielęgniarki oraz sale lekcyjne do, których jest swobodny dostęp, również dla osób niepełnosprawnych.

Na każdym piętrze znajdują się toalety z podziałem na damską i męską oraz toalety z dostępnością dla osób niepełnosprawnych.